ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ - กรมโยธาธิการและผังเมือง
   เลือกปีงบประมาณ หน้าแรก เปรียบเทียบตัวชี้วัด ผู้ดูแลระบบ
ฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการหน่วยวัดน้ำหนัก (ร้อยละ) เกณฑ์การให้คะแนนผลการดำเนินงาน
12345 ผลการดำเนินงานค่าคะแนนที่ได้คะแนนถ่วงน้ำหนักรายละเอียดผลการปฏิบัติราชการฯ
ค่าคะแนนรวม100.00 4.9254 
มิติที่ 1 การประเมินประสิทธิผล (น้ำหนัก : ร้อยละ 70) 5.0000  
1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง / ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)และตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม

ร้อยละ70.00    
1.1 ร้อยละของเครือข่ายห้อง ปฏิบัติการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขได้ รับการพัฒนาศักยภาพ/คุณภาพ

 25.00      5.0000  
1.1.1 ร้อยละของห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการ ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ร้อยละ7.00262830323472.58005.00000.3500 
1.1.2 ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีผลการ ตรวจประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการตามระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ร้อยละ10.00262830323434.70005.00000.5000 
1.1.3 ร้อยละของห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านรังสีวินิจฉัย ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานบริการผ่านเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านรังสี วินิจฉัย

ร้อยละ8.00262830323438.21005.00000.4000 
1.2 ระดับความสำเร็จของการ พัฒนางานตรวจวัณโรคของเครือข่ายห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อการบริการและเตรียมความพร้อมรับอาเซียน

ร้อยละ15.00123455.00005.00000.7500 
1.3 จำนวนชนิดสมุนไพรในเครื่องสำอางที่สามารถตรวจวิเคราะห์และเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ

ชนิด15.00123566.00005.00000.7500 
1.4 จำนวนวิธีวิเคราะห์ด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการพัฒนาและสามารถกำหนดเป็นวิธีวิเคราะห์มาตรฐานของประเทศ

วิธี15.00101520253087.00005.00000.7500 
มิติที่ 2 การประเมินประสิทธิภาพ (น้ำหนัก : ร้อยละ 20) 4.8750  
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 5.00      5.0000  
3.1 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ร้อยละ2.50707376798298.01455.00000.1250 
3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ร้อยละ2.50878991939599.23295.00000.1250 
4. การประหยัดพลังงาน

ระดับ5.00123454.50004.50000.2250 
5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

ระดับ10.00123455.00005.00000.5000 
มิติที่ 4 การพัฒนาองค์การ (น้ำหนัก : ร้อยละ 10) 4.5041  
6. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)

 5.00      4.4400  
6.1 ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์การ

ระดับ1.00123453.00003.00000.0300 
6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ

ระดับ4.00123454.80004.80000.1920 
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

 5.00      4.5682  
7.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ1.50506070809079.80003.98000.0597 
7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ระดับ1.50123454.58084.58080.0687 
7.3 ผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

ร้อยละ2.00657075808588.45005.00000.1000